कांदा चाळ योजनेचा नवीन जीआर आला; 62.50 कोटीचा निधी जाहीर, असा करा ऑनलाईन अर्ज, - Amhi Kastkar
Agriculture News in Marathi

कांदा चाळ योजनेचा नवीन जीआर आला; 62.50 कोटीचा निधी जाहीर, असा करा ऑनलाईन अर्ज,

0
5/5 - (1 vote)

राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत “काांदा चाळ उभारणी” प्रकल्प सन 2022-23 मध्ये राबषिण्यासाठी रू. 62.50 कोटी रक्कमेच्या कायगक्रमास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत.सदर अर्ज हा महा डीबीटी पोर्टलवर करावा लागतो. त्यासाठी खालील बटणवर क्लिक करा.कांदा चाळ जीआर
Share via
Copy link